Reglement

      

 1. De inschrijving tot deelname aan deze Drunense Fietsvierdaagse staat open voor iedereen.

     
 2. De herinneringsmedaille wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer/ster die drie of vier dagen gefietst heeft en dit kan aantonen d.m.v. het aantal stempels.   
 3.    
 4. Een gezinskaart kan alleen worden toegepast als het gezin op hetzelfde adres woont.

   
 5. De fietsen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen.

     
 6. De deelnemer/ster is verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Alle aanwijzingen, van politie of organisatie, dienen opgevolgd te worden.

     
 7. De deelnemer/ster doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke hij/zij tegenover de organisatie van de Drunense Fietsvierdaagse zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaak dan ook ontstaan en vrijwaart de organisatie van alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelname.

     
 8. Wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken deze Fietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk niet te laten doorgaan, kan de deelnemer/ster geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van het inschrijfgeld.   

 9.    
 10. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.